top of page

NGUNI - KWELAKITHI

Views - Time is a Broken Umbrella _Nguni-Kwelakithi-49.JPG
15 May 2022 -12 June 2022 

KwaZulu Natal Society for Arts (KZNSA Gallery)
Nguni - Kwelakithi
Photography Exhibition
Curated by Mandisa Buthelezi


 

Njengoba umlando wethu siwufumbethe futhi waziwa izizwe zonke, kumele sibheke nhlangothi zonke futhi sizibuze ukuthi sizifisela ikusasa elinjani? Singenza njani ukuze umlando wethu ungabi umthwalo kepha ube isibani sakusasa. Ngoba siyazi ukuthi umlando ungumfunzana wezigameko zayizolo futhi awuhlali lapho kuphela, umlando uphinde usifice kwelesimanje futhi ube nomthelela kwelakusasa. Nanku umsebenzi owumbukiso osinika indlela yokuhlaziya umlando uphinde futhi usinike inhloso nethemba lakusasa nephakade elifumbethwe yilo.


This exhibition convenes an orchestra of voices to imagine, erase, accept and contend with the contemporary question of being umZulu particularly in one’s own cultural milieu; and in the world at large.

Photographers

 

Sethembiso Zulu
Simanga Zondo
Minenhle Ntuli
Lindokuhle Ndlovu
Thembi Mthembu
Thanda Kunene
Thalente Khomo
Mluleki Dlamini
Archival Images – Campbell Collections

Funded by the Department of Sports, Arts and Culture
 

bottom of page